Pravilnik o nagradnih igrah:

»Brezplačno zunanje pranje osebnega avtomobila«

"Podarjamo 2 vstopnici za veliki koncert Antona Habjana"

"Podarimo 2 štartnini za 7. nočni tek Medvode"

"Podarjamo štartnino Tek štirih mostov"

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Organizator nagradne igre je podjetje Avto Lušina d.o.o, Gosteče 8, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka/Instagrama/Linkedina/Tiktoka  (v nadaljevanju socialnih omrežij) in ni povezana z njimi kot podjetjem.

Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme organizator nagradne igre.

 

POGOJI SODELOVANJA

 1. Člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

 

NAMEN NAGRADNE IGRE

 1. člen

Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev na spletnih omrežjih in večja prepoznavnost podjetja Avto Lušina d.o.o.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na spletni strani organizatorja .

Nagradna igra »Brezplačno zunanje pranje osebnega avtomobila« poteka med 23.4.2024 in 7.5.2024 in se izvaja na socialnih omrežjih organizatorja.

Nagradna igra "Podarjamo 2 vstopnici za veliki koncert Antona Habjana" poteka med 8.5.2024 in 14.5.2024 in se izvaja na socialnih omrežjih organizatorja.

Nagradna igra "Podarimo 2 štartnini za 7. nočni tek Medvode" poteka  med 14.5.2024 - 21.5.2024 in se izvaja na socialnih omrežjih organizatorja.

Nagradna igra "Podarjamo štartnino Tek štirih mostov" poteka  med 31.5.2024 - 6.6.2024 in se izvaja na socialnih omrežjih organizatorja.

 

VRSTA IN VREDNOST NAGRAD

 1. člen

Glavna nagrada za izžrebanca v nagradni igri »Brezplačno zunanje pranje osebnega avtomobila« je brezplačno ročno zunanje pranje osebnega avtomobila. Vrednost nagrade je 20 eur. Nagrada ne zajema odstranjevanja smole.

Glavna nagrada za izžrebanca v nagradni igri "Podarjamo 2 vstopnici za veliki koncert Antona Habjana" sta 2x po 1 vstopnica za koncrt. Vrednost 1 vstopnice je 18 eur.

Glavna nagrada za izžrebanca v nagradni igri "Podarimo 2 štartnini za 7. nočni tek Medvode" sta 2x po 1 štartnina za tek. Vrednost ene štartnine je 24 eur.

Glavna nagrada za izžrebanca v nagradni igri "Podarjamo štartnino Tek štirih mostov" je 1 štartnina za tek. Vrednost štartnine je 35 eur.

 

SODELOVANJE V NAGRADI IGRI

 1. člen

V nagradnih igrah lahko sodelujejo vsi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje v komentar pod objavo, ki ga zastavlja organizator ali/in izpolnjuje druge pogoje za sodelovanje, ki so določeni v aktualni nagradni igri.

Vsak sodelujoči potrjuje, da je seznanjen s pogoji nagradne igre, Pravilnikom o nagradnih igrah ter Splošnimi pogoji poslovanja in se zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen

Datum začetka in zaključka nagradne igre je določen in objavljen za vsako nagradno igro posebej.

Pravila in način sodelovanja so določeni v vsaki posamezni nagradni igri in objavljena na spletni strani

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Udeleženec nagradne igre podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem za potrebe
 oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih organizatorja oz. brez pravice do nadomestila oz. plačila.

 

ŽREB TER PODELITEV NAGRADE

 1. člen

Posamezni udeleženec nagradnih iger lahko prejme več nagrad.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu na socialnih omrežjih, kjer nagradna igra poteka.

Žrebanje poteka računalniško ob prisotnosti dvočlanske komisije. Če program za žrebanje izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v tem Pravilniku o nagradni igri, sme organizator žreb ponoviti. Izžrebani nagrajenci bodo javno obveščeni na socialnih omrežjih, kjer  nagradna igra poteka in pozvani posredovati osebne podatke v zasebno sporočilo (ime, priimek, naslov, telefonska številka). Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za izročitev nagrade.

Če nagrajenec pravočasno ne javi podatkov, ki so potrebni za vročitev nagrade, sme organizator ponovno žrebati zmagovalca.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel pisno, kot komentar pod objavo, kjer poteka nagradna igra in hkrati v posebni objavi, kjer bodo naznanjeni nagrajenci oz. na način predhodno določen v vsaki posamezni nagradni igri.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na socialnih omrežjih in ostalih medijih organizatorja. Seznam nagrajencev bo objavljen na socialnih omrežjih ali drugih medijih organizatorja najkasneje v roku 5 delovnih dni po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

 1. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

 

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki pisno pripravijo sami.

Nagrajenec nagrado prejme na sedežu podjetja organizatorja.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

 

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM številka in/ali elektronski naslov (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so urednik spletne strani , socialnih omrežij podjetja Avto Lušina d.o.o. in odgovorni za dostavo in/ali izvedbo nagrad.

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 

PLAČILO DAVKOV

 1. člen

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni podeljevalcu nagrade posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333). Izračun in akontacijo dohodnine opravi podeljevalec nagrade. Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, vrednost dobitka pa se bo vseeno vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 

REŠEVANJE PRITOŽB

 1. člen

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

ODGOVORNOST

 1. člen

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja. V primeru okoliščin na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko socialnih omrežij obvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 

KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Organizator si pridržuje pravico spreminjanja Pravilnika o nagradnih igrah brez predhodne najave, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na socialnih omrežjih.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila skupnosti socialnih omrežij. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe skupnosti socialnih omrežij s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali socialnih omrežjih.

 

Za več informacij smo na voljo na elektronskem naslovu: prodaja@avto-lusina.si